Matthias: blog
Das Logfile über mein Leben im Netz.

The early bird catches the worm Freitag, 18. Januar 2008, 10:48:20

But I don't like worms!